Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z Art. 6 i 13 Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

1) Administratorem Danych Osobowych pozyskanych procesie rekrutacji na szkolenie jest EP Centrum Konferencji i Szkoleń, z siedzibą w Toruniu, 87-100, przy ul. Dziewulskiego 30a/17, NIP: 879-104-37-47, e-mail: epcentrum@epcentrum.pl, nr telefonu 502 650 437.

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w EP Centrum Konferencji i Szkoleń jest Pan Bartosz Pawlikowski, e-mail: bpawlikowski@epcentrum.pl, tel.:507 067 116.

3) Pozyskane dane wykorzystywane są w celu realizacji umowy, której przedmiotem jest wykonanie usługi szkoleniowej.

4) Zakres zbieranych danych obejmuje następujące dane: nazwę, adres firmy, nr NIP firmy oraz dane kontaktowe (e-mail, telefon) do firmy; imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia osoby zgłoszonej na szkolenie, jej adres e-mail, telefon oraz PESEL (tylko w przypadku kandydatów na doradców i doradców).

5) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione, biorące udział w realizacji usługi. W przypadku kandytatów na doradców dane zostaną udostępnione również do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego oraz do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dziennik Ustaw 2011 nr 227 poz. 1367).

6) Dane osobowe uczestników szkolenia będą przetwarzane na zasadzie dobrowolności tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celu lub do momentu, gdy wyrazi Pan/ Pani skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Dane niezbędne do wystawienia FV będą przetwarzane do czasu ustania obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z Ustawy o podatku towarów i usług.

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w chwili obecnej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.