EP Centrum Konferencji i Szkoleń w Toruniu do udziału w szkoleniu adresowanym do doradców ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych (DGSA), przedsiębiorców, pracowników administracji oraz innych osób zaangażowanych w transport towarów niebezpiecznych

dniach 04 – 06 marzec 2020 r.

ADR 2019 – NOWELIZACJA UMOWY EUROPEJSKIEJ

DOTYCZĄCEJ MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

  • Zalecenia ONZ (wydanie 20. i 21.); przepisy modalne; powiązanie przepisów krajowych i międzynarodowych; umowy specjalne; dyrektywy Unii Europejskiej dot. transportu lądowego towarów niebezpiecznych i ich transpozycja do prawa polskiego;

  • ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych i rozporządzenia wykonawcze;

  • zgodność polskich tekstów ADR i RID (przepisy kolejowe).

Kiedy można, a kiedy trzeba po nowemu? – okresy przejściowe:

  • stosowanie ADR w wersjach 2017 i 2019 w przewozach krajowych i międzynarodowych;

  • kary za niestosowanie znowelizowanych przepisów

Zmiana ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz.U. z 3 sierpnia 2018 r. poz.1481:

  • aktualizacja obowiązków i warunków przewozu drogowego towarów niebezpiecznych;

  • nowe wysokości kar za naruszenia i aktualna suma kar nałożonych w trakcie jednej kontroli;

  • nowa pozycja w taryfikatorze kar – numer grupy naruszenia i waga naruszenia z załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403;

  • nowy tryb nakładania kary na osoby zarządzające transportem w przedsiębiorstwie

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), wchodzącymi w życie

Pliki do pobrania:

zaproszenie

program